Podmínky zapůjčení

 1. Zákazník při zapůjčení předkládá minimálně dva doklady prokazující jeho totožnost (OP, ŘP, cestovní pas, rodný list).
 2. Zákazník uhradí za vypůjčený předmět vratnou zálohu a půjčovné ve výši dle platného ceníku.
 3. Půjčovna je v provozu v pracovní dny v době od 10:00 do 18:00h.
 4.  Minimální účtovaná sazba za zapůjčení je jeden den.
 5. Při předběžné rezervaci uhradí zákazník zálohu ve výši 50% z ceny půjčovného dle platného ceníku a zálohu za vypůjčený předmět uhradí při jeho převzetí. Záloha z ceny půjčovného je v případě nevyzvednutí zákazníkem ve sjednaném termínu nevratná.

Předání zapůjčeného……………

 1. Zákazník při zapůjčení předkládá minimálně dva doklady prokazující jeho totožnost (OP, ŘP, cestovní pas, rodný list).
 2. Při předání zapůjčeného předmětu vyhotoví půjčující smlouvu o pronájmu obsahující především tyto údaje – termín zapůjčení a vrácení, výši půjčovného, výši kauce a údaje o typu zapůjčeného předmětu a jeho stavu. Dále pak jméno, příjmení a bydliště zákazníka, vč. čísla dokladu, kterým prokázal svou totožnost a kontaktní údaje (telefon, mob. telefon).
 3. Zákazník stvrzuje svým podpisem svůj souhlas s údaji uvedenými v protokolu a také platnost těchto údajů.
 4. Zároveň uděluje výslovný souhlas s tím, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů budou zpracovávána jeho osobní data, která jsou na protokolu uvedena, za účelem jejich využívání v rámci předmětu podnikání.
 5. Protokol o zapůjčení nabývá platnosti dnem převzetí zapůjčeného nářadí zákazníkem nebo dnem podpisu obou smluvních stran.
 6. Zákazník svým podpisem stvrzuje, že mu byl předmět nájmu předán čistý, kompletní, provozuschopný a bez závad a že mu byl vysvětlen správný postup použití. Zákazník svým podpisem stvrzuje, že předmět nájmu bude užívat pouze na práce, pro které je předmět určen. Dále prohlašuje, že je způsobilý k užívání předmětu nájmu a že bude dodržovat bezpečnost práce a používat ochranné pomůcky. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu třetí osobě.
 7. Zákazník je povinen chránit předmět nájmu před poškozením a ztrátou. Aby nedošlo k poškození stroje, provádí zákazník běžnou údržbu. Ta obnáší zejména vyčištění předmětu.

Podmínky vrácení

 1. Zákazník je povinen vrátit zapůjčený předmět ve sjednaném termínu.
 2. V případě, že zákazník nemůže z jakéhokoli důvodu vrátit zapůjčený předmět ve sjednaném termínu, je povinen informovat o prodloužení zápůjční doby a to nejméně jeden pracovní den před uplynutím sjednaného termínu vrácení.
 3. V případě, že zákazník zapůjčený předmět ve sjednaném termínu nevrátí a neinformuje o tom řádně a včas dle bodu 2 Podmínek vrácení, je povinen uhradit, za každý započatý den nad sjednaný termín půjčovné, vč. 100% příplatku za nedodržení termínu vrácení, a to s ohledem na narušení rezervačního systému.
 4. Zákazník vrací předmět nájmu zbavený všech nečistot způsobených provozem. V případě vrácení znečištěného předmětu je zákazník povinen uhradit poplatek 100,- Kč bez DPH na náklady čištění.
 5. Vrátit zapůjčený předmět lze dle předem sjednaného termínu nebo po tel. dohodě.
 6. V případě, že zákazník odstoupí od předem sjednané dohody o zapůjčení předmětu, nebo vrátí předmět nájmu před sjednaným termínem vrácení, nemá nárok na vrácení poměrné částky půjčovného.
 7.  Při vrácení zapůjčeného předmětu je zákazníkovi vrácena záloha za zapůjčení.
 8. V případě poškození či ztráty zapůjčeného předmětu bude při vrácení zálohy za zapůjčení vyúčtována náhrada škody.